Tarptautinė veikla

Europos akreditacijos organizacija (EA) yra asociacija vienijanti Europos nacionalines akreditacijos įstaigas, įgaliotas nacionalinių valdžios institucijų atlikti atitikties įvertinimo įstaigų (bandymų ir kalibravimo laboratorijų, kontrolės bei sertifikavimo įstaigų) akreditavimą, t.y. patvirtinimą, kad jos atitinka darniuosiuose standartuose nustatytus reikalavimus. EA tikslas – koordinuoti ir prižiūrėti Europos akreditavimo infrastruktūrą, siekiant užtikrinti, kad akredituotos atitikties įvertinimo įstaigos išduoti dokumentai vienoje valstybėje narėje būtų pripažįstami ir kitų šalių narių valdžios institucijų bei rinkos dalyvių, išvengiant prekybos barjerų, susijusių su papildomu patikrinimu ar vertinimu, taip sudarant palankias sąlygas plėtotis tarptautinei prekybai ir globaliai ekonomikai.

 

Nacionalinis akreditacijos biuras yra EA tikrasis narys, nuo 1999 m. atstovauja Lietuvą šios organizacijos Laboratorijų, Sertifikacijos ir Kontrolės komitetuose, Daugiašalių susitarimų taryboje, dalyvauja jų ir kitų darbo grupių veikloje.

 

2001 m. biuras tapo EA Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataru bandymų ir kalibravimo laboratorijų bei produktų sertifikavimo įstaigų srityse, 2005 m. - kokybės sistemų ir aplinkos apsaugos vadybos sistemų, darbuotojų sertifikavimo įstaigų bei kontrolės įstaigų akreditavimo srityse.

 

Siekiant užtikrinti lygiavertį atitikties įvertinimo įstaigų kompetencijos lygį, jų išduodamų dokumentų pripažinimą, EA paskirtos tarptautinės ekspertų grupės periodiškai atlieka nacionalinių akreditacijos įstaigų veiklos vertinimą.

 

2013 m. balandžio 22-26 d. ir birželio 17-19 d. EA eskpertų grupė atliko Biuro periodinį veiklos vertinimą, kurio metu buvo siekiama nustatyti Biuro veiklos atitiktį ES teisės aktų, standarto LST EN ISO/IEC 17011 ir kitų norminių dokumentų reikalavimams. Išanalizavusi Biuro vertinimo metu surinktą informaciją bei Biuro atliktus veiksmus dėl ekspertų grupės nurodymų įgyvendinimo, EA Daugiašalių susitarimų taryba 2014 m. balandžio 10 d. Varšuvoje vykusio posėdžio metu patvirtino, kad Biuras atitinka nacionalinėms akreditacijos įstaigoms nustatytus reikalavimus ir išlaiko pasiektą Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataro statusą kalibravimo ir bandymų laboratorijų, asmenų, gaminių ir vadybos sistemų sertifikavimo bei kontrolės įstaigų akreditavimo srityse.

Šio įvertinimo rezultatai reiškia Biuro ir jo akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų veiklos rezultatų tarptautinį pripažinimą.

 

Nacionalinis akreditacijos biuras yra Akreditavimo ir leidimus išduodančių įstaigų forumo (angl., Forum of Accreditation and Licensing Bodies (toliau - FALB)) narys. FALB veikia vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 1221/2009.