Nacionalinis akreditacijos biuras

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos yra biudžetinė įstaiga pagal savo kompetenciją įgyvendinanti Valstybės politiką akreditacijos srityje.

Plačiau apie Biurą

 

 

 

 

Naujienos rodyti visas naujienas

Europos geležinkelių agentūros tarptautiniai mokymai dėl Komisijos įgyvendinamo Reglamento (ES) Nr. 402/2013 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 402/2013) ir naujų nuostatų, harmonizuojant sektorines akreditavimo schemas.

Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos atstovas dalyvavo tarptautiniuose mokymuose, organizuojamuose Europos geležinkelių agentūros (angl., European Railway Agency), dėl Komisijos įgyvendinamo Reglamento (ES) Nr. 402/2013 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 402/2013) ir naujų nuostatų, harmonizuojant sektorines akreditavimo schemas. Mokymai vyko 2016 m. balandžio 13-14 dienomis Valansjeno mieste, dar žinomo kaip geležinkelio mazgas, šiaurės Prancūzijoje. Mokymuose dalyvavo atstovai iš nacionalinių akreditacijos įstaigų ir pripažintų įstaigų. Mokymo metu buvo nagrinėjami aktualūs geležinkelių sistemos techniniai, eksploataciniai ir organizacinio pobūdžio pakeitimai bei taikomi reikalavimai dėl bendrojo saugos būdo, susijusio su pavojaus lygio nustatymu ir pavojaus vertinimu pagal Reglamentą (ES) Nr. 402/2013. Plačiau

Biure vyko bandymų/tyrimų ir kalibravimo laboratorijų standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 mokymai

2016 m. gegužės 3 d. Biure vyko vadovaujančių ir techninių ekspertų mokymai „Reikalavimai bandymų ir kalibravimo laboratorijoms pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025:2005“. Plačiau

DĖL STANDARTO LST ISO/IEC 27006:2016 TAIKYMO

2016 m. vasario 10 d. išleistas Lietuvos standartas LST ISO/IEC 27006:2016 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Reikalavimai, keliami įstaigoms, atliekančioms auditą ir sertifikuojančioms informacijos saugumo valdymo sistemas“. Plačiau

Vilniuje vyko EA kontrolės ir sertifikavimo komitetų posėdžiai

2016 m. kovo 8-10 d. Vilniuje vyko EA (Europos Akreditacijos Organizacijos) Kontrolės ir Sertifikavimo komitetų posėdžiai. Į šiuos Nacionalinio akreditacijos biuro organizuotus komitetų posėdžius susirinko Europos nacionalinių akreditacijos įstaigų specialistai, atsakingi už kontrolės ir sertifikavimo įstaigų akreditavimą bei suinteresuotųjų šalių atstovai. Plačiau

2016-02-19 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.16:2016 antrasis leidimas

Informuojame, kad nuo 2016-02-19 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.16:2016 „Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio vertintojų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“ antrasis leidimas. Šis akreditacijos dokumentas aprašo Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras) procesus ir gaires, akredituojant ir prižiūrint išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekio vertintojus. Šis akreditacijos dokumentas skirtas ŠESD kiekio vertintojams bei juos akredituojančiai įstaigai, taip pat kitoms įstaigoms, susijusioms su vertintojų kompetencijos pripažinimu. Plačiau

Biure vyko vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001:2015 audito atlikimas vadovaujantis standartu LST EN ISO 19011:2012 mokymai

2016 m. sausio 21 d. Biure vyko vadovaujančių ir techninių ekspertų mokymai „Vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001:2015 audito atlikimas vadovaujantis standartu LST EN ISO 19011:2012“, kurių metu išaiškinti LST EN ISO 19011:2012 reikalavimai bei aptarti perėjimo prie ISO 9001:2015 standarto planavimo ir procesinės valdymo sistemos auditavimo klausimai.

2016-01-12 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.2:2016 pirmasis leidimas

Informuojame, kad nuo 2016-01-12 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.2:2016 „Medicinos laboratorijų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“ pirmasis leidimas. Šis akreditacijos dokumentas aprašo Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras) procesus ir gaires, akredituojant ir prižiūrint medicinos laboratorijas. Plačiau

2015-12-10 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.9:2015 trečiasis leidimas

Informuojame, kad nuo 2015-12-10 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.9:2015 „Vadybos sistemų sertifikavimo įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“ trečiasis leidimas. Šis akreditacijos dokumentas nustato vadybos sistemų sertifikavimo įstaigų bei pageidaujančių tapti paskelbtosiomis vadybos sistemų sertifikavimo įstaigų (toliau – sertifikavimo įstaigos) akreditavimo bendruosius reikalavimus. Akreditacijos dokumentas skirtas sertifikavimo įstaigoms ir Nacionaliniam akreditacijos biurui prie Ūkio ministerijos. Plačiau

2015-12-10 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.7:2015 penktasis leidimas

Informuojame, kad nuo 2015-12-10 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.7:2015 „Akreditacijos simboliai. Naudojimo taisyklės. Nuorodos į akreditaciją ir EA daugiašalių pripažinimo susitarimų signataro statusą“ penktasis leidimas. Plačiau

2015-12-10 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.5:2015 ketvirtasis leidimas

Informuojame, kad nuo 2015-12-10 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.5:2015 „Lietuvos akreditacijos ženklas. Bendrieji reikalavimai“ ketvirtasis leidimas. Šis akreditacijos dokumentas nustato Lietuvos akreditacijos ženklo bendruosius reikalavimus. Plačiau

Biure vyko aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto LST EN ISO 14001:2015 mokymai

2015 m. gruodžio 3 d. Biure vyko vadovaujančių ir techninių ekspertų mokymai „Nauja aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto ISO 14001:2015 struktūra, reikalavimų pokyčiai ir jų vykdymo auditavimas“, kurių metu išaiškinti LST EN ISO 14001:2015 reikalavimai bei aptarti perėjimo prie LST EN ISO 14001:2015 standarto planavimo ir procesinės vadybos sistemos auditavimo klausimai.

Akredituotų įstaigų atitikties dokumentai atveria ES valstybių rinkas

2010 metais įsigaliojęs reglamentas 765/2008 priimtas siekiant užtikrinti, kad gaminiai, kuriems galioja laisvo prekių judėjimo ES režimas, atitiktų reikalavimus, užtikrinančius aukštą visuomenės interesų apsaugos lygį. Plačiau

Dėl standarto LST EN ISO/IEC 17021-1:2015 taikymo

2015 m. liepos 31 d. išleistas Lietuvos standartas LST EN ISO/IEC 17021-1:2015 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įstaigoms, atliekančioms vadybos sistemų auditą ir sertifikavimą. 1 dalis. Reikalavimai“ (toliau – LST EN ISO/IEC 17021-1:2015). Šis standartas yra tapatus tarptautiniam standartui ISO/IEC 17021-1:2015 (toliau – tarptautinis standartas), galiojančiam nuo 2015 m. birželio 8 d. Plačiau

Dėl standartų LST EN ISO 9001:2015 IR LST EN ISO 14001:2015 taikymo

2015 m. rugsėjo 30 d. išleisti Lietuvos standartai LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai” (toliau - LST EN ISO 9001:2015) ir LST EN ISO 14001:2015 „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau - LST EN ISO 14001:2015). Plačiau

2015 m. rugsėjo 17 d. patvirtintas naujas techninis reglamentas „Liftai ir liftų saugos įtaisai“

2015 m. rugsėjo 17 d. patvirtintas techninis reglamentas „Liftai ir liftų saugos įtaisai“. Plačiau